اجـــــازه
ابعاد جـــــدید روزنامه واقعه!

 

روزنامه واقعه هر روز ابعاد جدیدی پیدا میکند؛ از چاپ چهار شماره در یک روز و با یک تاریخ که در روزهای پایانی سال گذشته انجام گرفت،‌ تا چاپ نسخه‌هایی بدون وجود حتی یک خبر کوتاه در صفحه اول و به عبارتی دیگر آگهی‌نامه و تا عدم مطابقت نسخه چاپی و الکترونیکی.

شنبه، 28 خرداد 1390؛ روزنامه واقعه؛ نسخه الکترونیکی.

آن‌چه می‌بینید، به ترتیب صفحات اول و دوم روزنامه واقعه هستند که در سایت این روزنامه، با آرم روزنامه و تحت عنوان نسخه الکترونیکی چاپ میشوند.

نکته قابل توجه، مطابقت عناوین و مطالب صفحه اول و دوم این روزنامه است در حداقل دوازده عنوان.

جهت بهره‌برداریِ مفید از این مطلب، لینک صفحات روزنامه در سایت و دو صفحه ذکر شده در اختیار گذاشته میشود.

 

 

واقعه- صفحه اول- 28 خرداد1390

واقعه- صفحه دوم- 28 خرداد1390
صفحات روزنامه در سایت واقعه-http://waghe-e.ir

 

...

پـــــــــــیام‌ها()     link     یکشنبه ٢٩ خرداد ۱۳٩٠ -