اجـــــازه
حرف‌های متناقض این نشریه

هفته‌نامه بیداری که عنوان قدیمی‌ترین نشریه در حال انتشار ایران را با خود یدک می‌کشد،‌ در شماره 631 خود مطلبی چاپ کرده که جای تأمل دارد.

در این نوشته که عنوان آن برگرفته از سخنان رئیس جمهور است، نویسنده به سخنان رئیس جمهور در خصوص بازداشت قائم‌مقام بانک مرکزی اشاره کرده و در تفسیر آن نوشته: این ادبیات در وهله اول دخالت در امور قوه قضائیه محسوب میشود که قوه‌ای مستقل است. چرا که هیچ شخصی جز مقام قضایی نمیتواند راجع به پرونده‌ای که در جریان است اظهار نظر بکند، اما با توجه به محرمانه بودن رسیدگی در دادسرا، نمیدانم گفته‌های قائم مقام بازداشت شده‌ی  بانک مرکزی را چه کسی به رئیس جمهور رسانده...
این نوشته در ابتدا دفاع از عملکرد قوه قضائیه است و تقبیحِ دخالت در آن، اما در بند دوم با استناد به سخنان رئیس جمهور دستگاه قضایی را به اعمال فشار بر متهمین محکوم کرده و نوشته: اگر چنین اتفاقی در دادگستری افتاده باشد که قائم مقام بانک مرکزی را زیر فشار قرار بدهند تا از او اقاریری خلاف واقع بگیرند، این پرسش مطرح میشود وقتی با یکی از عالیترین مقامات بانکی در دادگستری چنین رفتاری میشود، آیا میتوان به این دادگستری اطمینان داشت؟

در ادامه نیز با نقل گفته‌ی رئیس‌جمهور مبنی بر روبه‌رشد بودن اقتصاد، آن را از دید مردم رد کرده و نوشته: مردم چنین باوری ندارند. امروز نمیتوان دست به هیچ کار اقتصادی زد. هر روز اخباری از اختلاس، آن هم اعداد میلیاردی شنیده میشود، لابد قصد مختلسین ضربه زدن به قوه مجریه و سیستم بانکی است.

در آخر نیز نوشته: جایی که قائم مقام بانک مرکزی را وادار میکند بگوید فلانی پشتیبانی کرد تا آزاد شود، نمیتواند مرجعی باشد که به اتهام این فرد رسیدگی کند...

این میان، باید اول پرسید قصد این نشریه از چاپ چنین مطلبی که بخش های آن با یکدیگر تناقض دارند، چیست؟

از یک سو دخالت در امور قوه قضائیه را محکوم کرده و از طرف دیگر، به استناد حرف رئیس‌جمهور که در ابتدا از دخالت در روند رسیدگی به یک پرونده قضایی منع شده، قوه قضائیه به اعمال فشار بر متهمین محکوم شده است.

همچنین جای این پرسش باقی است چرا وقتی به استناد حرف رئیس جمهور قوه قضائیه به اعمال فشار بر شخصی متهم شده، و نویسنده شرایط بدتر از آن را هم متصوّر دانسته، و این حرف رئیس جمهور برای نویسنده دست‌آویزی شده که عدالت دستگاه قضایی خدشه‌دار شود، حال چرا به سخنان رئیس جمهور مبنی به روند روبه‌رشد اقتصادی کشور توجه نمیشود و به نقل از مردم- آن هم بدون توضیح- این سخنان باورپذیری خود را از دست میدهند؟

جای این سوال محفوظ است که بر مبنای چه شاخصه‌ی اقتصادی‌ای نویسنده انجام کار اقتصادی را در کشور غیرممکن دانسته است؟

دست‌آخر باید تعداد و چگونگی اختلاسهایی را که در این نوشته از آن‌ها به عنوان اختلاسهای میلیاردی نام برده شده و اخبارش هر روز شنیده میشود، از نویسنده پرسید.

این مطلب در هجرت نیوز

این مطلب در قرارگاه سایبری 702

...

پـــــــــــیام‌ها()     link     یکشنبه ٦ آذر ۱۳٩٠ -