اجـــــازه
مصمّم برای قانون شکنی

هفته‌نامه‌ی استقامت، نشریه‌ای ا‌ست که بنا به آن‌چه در مجوز نشر آن آمده، بایستی در زمینه‌ی فرهنگی و اجتماعی فعالیت کند. اما به حسب ظاهر، این نشریه بیشترین میزان فعالیت خود را در زمینه‌ی اقتصادی متمرکز کرده است.
استقامت علاوه بر ذکر نام "اقتصادی" در شناسنامه و نام‌واره‌ی خود، با تازگی شروع به چاپ ضمیمه‌هایی نموده است که خود محلِ بحث است.
از یک سو چاپ و نشر ضمیمه‌ی "اقتصادی" و "بهداشت و سلامت"، که به هیچ عنوان با زمینه‌ی انتشار این نشریه همخوانی ندارد. و از طرف دیگر، این ضمیمه‌ها- که بیشتر به نوعی بروشور تبلیغاتی، با کمی خبر، شبیه هستند- به واسطه‌ی موضوع و محتوای خارج از چهارچوب قانونیِ چاپ و نشرِ استقامت، حکم نشریه‌ای مستقل را دارند.

با این اوصاف،
الف: اگر این ضمائم نشریاتی مستقل محسوب شوند- که در واقع چنین است- مشمول بخش نخستِ بند الف ماده ی 7 ( اصلاحی 30/1/1379) قانون مطبوعات می‌گردند که بر مبنای این قانون، چاپ و انتشار آن ممنوع بوده و جرم محسوب می‌شود.

ب: با فرض مستقل بودن این ضمائم از استقامت- که در واقع چنین است، زیرا محتوای این نشریات با محتوای مورد تعهد در مجوز انتشار مغایرت دارد- چاپ بیش از یک نشریه با یک پروانه صورت پذیرفته است که این موضوع بر مبنای تبصره‌ی 3 از ماده ی 9 (اصلاحی 30/1/1379) قانون مطبوعات، تخلف محسوب می‌شود.

ج: با بررسی دقیق‌تر می‌توان به این نتیجه رسید چاپ و نشر ضمائمی با محتوای خارج از چارچوب مجوز نشر، استقامت را مشمول بند (ب) ماده ی 7 (اصلاحی 30/1/1379) قانون مطبوعات می‌نماید که خود ممنوع بوده و جرم تلقی می‌شود.

د: لازم به ذکر است عدم ذکر نشانی چاپخانه‌ای که نشریه در آن چاپ شده، برمبنای بند (د) ماده 7 (اصلاحی30/1/1379) قانون مطبوعات جرم محسوب می‌شود.

 

 

ماده‌ی 7 قانون مطبوعات (اصلاحی 30/1/1379)
ماده 7. موارد ذیل ممنوع و جرم محسوب می‌شود:
الف. چاپ و انتشار نشریه‌ای که پروانه برای آن صادر نشده و یا پروانه‌ی آن لغو گردیده و یا به دستور دادگاه به طور موقت یا دایم تعطیل گردیده است.
ب. انتشار نشریه به گونه‌ای که اکثر مطالب آن مغایر باشد با آن‌چه که متقاضی به نوع آن متعهد شده است.
ج. انتشار نشریه به نحوی که با نشریات موجود یا نشریاتی که به طور موقت یا دایم تعطیل شده‌اند از نظر نام، علامت و شکل اشتباه شود.
د. انتشار نشریه بدون ذکر نام صاحب امتیاز و مدیرمسئول و نشانی اداره‌ی نشریه و چاپخانه‌ی آن.
تبصره ـ مراکز نشر، چاپ، توزیع و فروش نشریات، مجاز به چاپ و انتشار و عرضه مطبوعات و نشریاتی که از سوی دادگاه صالح یا هیئت نظارت مغایر با اصول مندرج در این قانون تشخیص داده شود، نمی‌باشند.

تبصره‌ی(3 ) ماده 9 قانون مطبوعات(اصلاحی 30/1/1390)
تبصره 3 ـ با یک پروانه نمی‌توان بیش از یک نشریه منتشر کرد.

 

ذکر عنوان اقتصاد در نام‌واره‌ی هفته‌نامه‌ی استقامت

 

نام‌واره‌ی ضمیمه‌ی اقتصادی هفته‌نامه‌ی استقامت

 

روی جلد ضمیمه‌ی بهداشت و سلامت هفته‌نامه‌ی استقامت

 

شناسنامه‌ی هفته‌نامه‌ی استقامت، که در آن عنوان "اقتصادی" ذکر شده و آدرس چاپخانه‌ی نشریه درج نگردیده است

...

پـــــــــــیام‌ها()     link     چهارشنبه ٢۱ دی ۱۳٩٠ -