اجـــــازه
بدون شرح

 

روزنامه نگین کرمان / شماره 411 / 23 خرداد 1391

 

 

ماده 79 قانون کار
"به کار گماردن افراد کمتر از 15 سال تمام ممنوع است"

بدون شرح در عمارنامه

...

پـــــــــــیام‌ها()     link     یکشنبه ٢۸ خرداد ۱۳٩۱ -